zima fizyka ua


Center of School Education

7 клас

ПОВТОРЕННЯ

ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ.

 • Фізика як фундаментальна наука про природу. Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях. Зв’язок фізики з іншими науками.
 • Речовина і поле. Початкові відомості про будову речовини. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Молекули. Атоми. Початкові відомості про будову атома. Електрони. Йони.
 • Фізичні тіла і фізичні явища. Властивості тіл.
 • Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Похибки й оцінювання точності вимірювань. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.
 • Історичний характер фізичного знання. Видатні вчені-фізики. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ: 11 навчальних тижнів, 22 години.

МЕХАНІЧНИЙ РУХ.

 • Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху. Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.
 • Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Швидкість матеріальної точки під час руху по колу.
 • Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники.

8 клас

ПОВТОРЕННЯ

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА.

 • Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Шкала Цельсія. Абсолютна шкала температур. Теплова рівновага.
 • Залежність розмірів фізичних тіл від температури.
 • Агрегатні стани речовини. Фізичні властивостей твердих тіл, рідин і газів.
 • Внутрішня енергія. Два способи змінення внутрішньої енергії тіла. Види теплообміну. Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ: 11 навчальних тижнів, 22 години.

 • Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення. Розрахунок кількості теплоти при плавленні/твердненні тіл. Рідкі кристали та їх використання. Полімери. Наноматеріали.
 • Пароутворення і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації. Кипіння. Температура кипіння.
 • Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу.
 • Згоряння палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння палива.
 • Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.
 • Холодильні машини. Кондиціонер. Теплові насоси.

9 клас

ПОВТОРЕННЯ

МАГНІТНІ ЯВИЩА.

 • Магнітні явища. Постійні магніти, взаємодія магнітів. Магнітне поле. Магнітне поле Землі. Дослід Ерстеда. Індукція магнітного поля. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера.
 • Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти. Дія магнітного поля на провідник із струмом.
 • Сила Ампера. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади.
 • Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм. Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ: 11 навчальних тижнів, 27,5 годин.

СВІТЛОВІ ЯВИЩА.

 • Світлові явища. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення.
 • Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.
 • Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори.
 • Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи.
 • Найпростіші оптичні прилади. Окуляри. Об’єктиви. Зорова труба. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція.

МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ.

 • Виникнення і поширення механічних хвиль. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону. Вібрації і шуми та їх вплив на живі організми. Інфра- та ультразвуки.
 • Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.
 • Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі в природі й техніці. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій. Розвиток уявлень про природу світла.

10 клас

ПОВТОРЕННЯ

ВСТУП

 • Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Світоглядний потенціал природничих наук.

КІНЕМАТИКА.

 • Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна точка.
 • Система відліку. Відносність механічного руху. Траєкторія руху.
 • Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення.
 • Швидкість руху. Закон додавання швидкостей.
 • Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла та пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки руху.
 • Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.
 • Рівномірний рух тіла по колу. Період обертання та обертова частота. Кутова швидкість.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ: 11 навчальних тижнів, 22 години.

ДИНАМІКА.

 • Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.
 • Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.
 • Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага і невагомість.
 • Рух тіла під дією кількох сил. Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.
 • Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.
 • Механічна робота та потужність. Механічна енергія.
 • Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії
 • Основні положення спеціальної теорії відносності.

11 клас

ПОВТОРЕННЯ

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ ТА СТРУМ.

 • Електричне поле. Напруженість електричного поля. Речовина в електрич-ному полі. Потенціал електричного поля.
 • Електроємність. Використання конденсаторів у техніці. Енергія електрич-ного поля.
 • Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ: 11 навчальних тижнів, 22 години.

 • Робота та потужність електричного струму. Безпека під час роботи з елек-тричними пристроями.
 • Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання.
 • Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова про-відності напівпровідників. Напівпровідниковий діод.

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ.

 • Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Індукція магнітного поля.
 • Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца.
 • Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля.
 • Змінний струм. Генератор змінного струму. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"