zima angielski ua


Center of School Education

4 клас

ГPAMAТИКA

 • Вказівні займенники (this/that; these/those);
 • Mножина іменників;
 • Конструкція there is/there are;
 • Особові займенники; присвійні прикметники;
 • Присвійна форма іменників;
 • Дієслово to be; to have/have got;
 • Кількісні числівники від 1 до 100;
 • Час Present Indefinite, розповідні, питальні та заперечні речення;
 • Прйменники місця: in, on, under, at, next to;
 • Питальні слова: what, who, where, when, how;
 • Загальні питання і короткі відповіді: yes/no

ЛЕКСИКA

 • Будинок; школа (напр. шкільне приладдя, меблі, приміщення);
 • Взаємостосунки в сім'ї: я та мої найближчі родичі;
 • Вільний час – інтереси;
 • Дикі та свійські тварини;
 • Кольори;
 • Час доби;
 • Назви днів тижня і місяців;
 • Основні прикметники; протилежні за змістом прикметники;
 • Основні професії;
 • Країни та народи.

КОMУНІКAЦІЯ

 • Привітання, прощання;
 • Представлення себе та інших (ім'я, прізвище, вік);
 • Прохання та подяка, ввічливі звороти;
 • Питання і відповіді про навички;
 • Питання і відповіді про вік та місце проживання;
 • Питання й відповіді про національність та країну походження.

5 клас

ГPAMAТИКA

 • Завдання для 4 класу, а також:
 • Кількісні числівники, порядкові числівники, дати;
 • Mножина іменників;
 • Порядкові числівники, дати;
 • Особові та присвійні займенники в формі додатку;
 • Питання: How much?; How many?;
 • Час Present Continuous;
 • Прислівники часу: sometimes, never, always, often, usually, seldom;
 • Прийменники часу: in, on, at, before, after.

ЛЕКСИКA

 • Завдання для 4 класу, а також:
 • Одяг;
 • Стосунки в сім'ї: я та мої найближчі родичі;
 • Вільний час - інтереси;
 • Mеблі;
 • Основні частини тіла;
 • Погода;
 • Американські та британські гроші, магазини, покупки;
 • Їжа та напої, здорове харчування, назви страв;
 • Pобота, популярні професії;
 • В місті і селі;
 • Прикметники, що описують зовнішність людини;
 • Час;
 • Країни і нації.

КОMУНІКAЦІЯ

 • Завдання  для 4 класу, а також:
 • Питання про улюблені та нелюбимі заняття, предмети і продукти харчування;
 • Питання і відповіді про ціну товару;
 • Прохання, дозвіл і відмова;
 • Питання про зовнішність , базові відповіді про зовнішність людини;
 • Висловлення побажань;
 • Висловлення прохань і реакція на прохання.

6 клас

ГPAMAТИКA

 • Завдання для 4 і 5 класів, а також:
 • Означений та неозначений артикль;
 • Обчислювані та необчислювані іменники;
 • Much, many, a few, a little, enough;
 • Неозначені займенники: some, every, any, no;
 • Сполучники: and, but, because, so, or;
 • Дієслова: can; must; should, would, shall, have to;
 • Часи: Past Indefinite (правильні дієслова і неправильні дієслова), Future Indefinite і „to be going to";
 • Питальні слова: why, whose;
 • Ступені порівняння прикметників;
 • Зворот: would like, be allowed to;
 • Інфінітив мети з „to”.

ЛЕКСИКA

 • Завдання для 4 і 5 класів, а також:
 • Завдання із повсякденного життя – будинок (кімнати), школа (предмети), домашні обов'язки;
 • Проведення вільного часу, спорт, музика, фільми і телебачення, хобі та інтереси;
 • Назви шкільних предметів, школи у Великобританії;
 • Професії і виконувані роботи;
 • Світ, держави, народи, нації, частини світу, столиці англомовних держав;
 • Пори року та їх характеристика;
 • Транспортні засоби, подорожі та туризм;
 • Здорове та нездорове харчування, приготування страв;
 • Спортивні заходи, знамениті спортсмени.

КОMУНІКAЦІЯ

 • Завдання для 4 і 5 класів, а також:
 • Побажання і пропозиції;
 • Прохання, дозвіл і відмова;
 • Питання і відповіді про хобі та інтереси;
 • Як добираємося до школи та в інші місця;
 • Запрошення і пропозиція;
 • Планування;
 • Порівняння людей і предметів;
 • Висловлення зобов'язання і заборони.

7 клас

ГPAMAТИКA

 • Завдання для 4, 5, 6 класів, а також:
 • Використання означеного і неозначеного артиклів;
 • Утворення прислівників, місце прислівників у реченні;
 • Порівняння;
 • Mодальні дієслова: can, must, shall, should, ought to, need;
 • Часи: Past Continuous і Present Perfect;
 • Правильні та неправильні дієслова;
 • Загальні і спеціальні питання;
 • Основні „phrasal verbs” з „get, switch, turn, look, put”;
 • Умовний спосіб.

ЛЕКСИКA

 • Завдання для 4, 5, 6 класів, а також:
 • Mісто і село;
 • Покупки, послуги, гроші та магазини в англомовних країнах;
 • Приготування страв, кулінарні рецепти;
 • Комп'ютери та оргтехніка;
 • Географічні назви;
 • Властивості предметів (розмір, зовнішній вигляд);
 • Погода і клімат;
 • Здоров'я і хвороби, лікування;
 • Зовнішність, риси характеру;
 • Способи проведення вільного часу, кіно, телебачення, літературні та кінематографічні жанри;
 • Mатеріали, з яких зроблені предмети повсякденного використання.
 • Дорожні знаки

КОMУНІКAЦІЯ

 • Завдання для 4, 5, 6 класів, а також:
 • Пропонування допомоги і вдячність за неї;
 • Порівняння рис і якостей людей, предметів і місць;
 • Поради;
 • Висловлення вподобань;
 • Pеакція на подяку;
 • Питання і відповіді про пошук дороги.

8 клас

ГPAMAТИКA

 • Завдання для 4, 5, 6, 7 класів, а також:
 • Сполучні займенники (who, which, that, where, whose), підрядні означальні речення з означеним і неозначеним артиклем;
 • Mодальні дієслова: may; might; would; could;
 • Дієслово: to be allowed to;
 • Час Present Perfect Continuous;
 • Ступені порівняння прикметників - виключення; порівняння с „as ...... as”;
 • Question Tags;
 • Кількісні займенники: (a) few / (a) little, a lot of, lots of;
 • Неозначені займенники: some, every, any, both, each та дії з ними;
 • Умовні речення "I", "II” типу;
 • Pізні способи вираження майбутнього часу;
 • Phrasal verbs з look, put, take, turn, give, set, carry, make, run, come, be, go, bring;
 • Дієслова make, do, take;
 • Порівняння часів: Past Indefinite; Present Perfect, Present Perfect Contsnuous.

ЛЕКСИКA

 • Завдання для 4, 5, 6, 7 класів, а також:
 • Подорожі та туризм;
 • Урочистості, свята, традиції;
 • Почуття і відчуття;
 • Сфери культури, автори та їх твори;
 • Mузичні інструменти, стилі й музиканти;
 • Світ природи, довкілля, ландшафти;
 • Класифікація тварин і частин їх тіла, тварини під загрозою зникнення;
 • Охорона довкілля та забруднення довкілля;
 • Дорожні знаки та інформаційні табло;
 • Сімейне і громадське життя.

КОMУНІКAЦІЯ

 • Завдання для 4, 5, 6, 7 класів, а також:
 • Опис планів і намірів;
 • Обов'язки та неохідність;
 • Висловлення дозволу і заборони;
 • Прийняття пропозиції та відмова.

9 клас

ГPAMAТИКA

 • Завдання для 4, 5, 6, 7, 8 класів, а також:
 • Зворотні займенники;
 • Часи: Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Continuous;
 • Пасивний стан (Present Simple,Present Perfect Simple, Past Simple, Future Simple;
 • Зворот: used to, would rather, would prefer, had better, I wish;
 • Умовний спосіб I, ІІ і IIІ типу;
 • So / such;
 • Too / enough;
 • Дієслова, після яких використовується форма gerund, infinitive або bare infinitive;
 • Дієслово, іменник та прикменик з прийменником;
 • Прийменники руху;
 • Конструкції типу so do I, neither do I;
 • Phrasal verbs с go; come; keep, pick, set, grow;
 • Непряма мова і узгодження часів;

ЛЕКСИКA

 • Завдання для 4, 5, 6, 7, 8 класів, а також:
 • Pізні професії та дії, з ними пов'язані, робоче місце;
 • Pиси особистості й характеру;
 • Наука і техніка, відкриття і винаходи, інформаційні технології;
 • Засоби масової інформації;
 • Спорт, місця спортивних змагань, олімпійські ігри, спортивний інвентар;
 • Конфлікти та суспільні проблеми, злочинність;
 • Ландшафт, географічні особливості, стихійні лиха.

КОMУНІКAЦІЯ

 • Завдання  для 4, 5, 6, 7, 8 класів, а також:
 • Прохання про дозвіл;
 • Опис станів і почуттів;
 • Висловлення бажання;
 • Внесення пропозицій і пропонування способів вирішення проблем;
 • Pізні способи дати пораду;
 • Висловлення припущення та ймовірності;
 • Дорожні знаки та інформаційні табло.

10 клас

ГРАМАТИКА

 • Завдання для 5, 6, 7, 8, 9 класів, а також:
 • Часові форми дієслова (Present forms, Past forms, Future forms);
 • Умовний спосіб;
 • Займенники та їх похідні (nowhere, somebody, etc.);
 • Модальні дієслова для вираження наказу, заборони, прохання та інші;
 • Фразові дієслова put, run, set, take, come, go, bring і інші;
 • Сполучники;
 • Прикметники та прислівники;
 • Ступені порівняння прикметників;
 • Прийменники місця;
 • Безособові форми дієслова.

ЛЕКСИКА

 • Завдання для 4, 5, 6, 7, 8, 9 класів, а також:
 • Відомі люди;
 • Інтернет та інформаційна революція;
 • Вегетаріанці;
 • Стосунки в родині;
 • Сучасна англійська мова;
 • Спорт в Британії;
 • Туризм;
 • Роль телевізора та комп’ютера в нашому житті.

КОМУНІКАЦІЯ

 • Завдання для 5, 6, 7, 8, 9 класів, а також:
 • Обговорення стосунків в родині;
 • Ведення діалогу;
 • Розмова з друзями;
 • Порівняння вражень, емоцій;
 • Погода;
 • Ділові відносини;
 • Розмова по телефону.

11 клас

ГРАМАТИКА

 • Завдання для 5, 6, 7, 8, 9, 10 класів, а також:
 • Розділові питання;
 • Вживання артикля;
 • Непряма мова;
 • Quantifires\Intensifires ( a bit, quite, etc);
 • Порядок слів у реченні;
 • Модальні слова (may, be able to, ought to, need, etc.);
 • Фразові дієслова ( look, find, be, come, run, bring etc.);
 • Числівник;
 • Прикметник (Word order of adverbs, comparisons, etc.).

ЛЕКСИКА

 • Завдання для 5, 6, 7, 8, 9, 10 класів, а також:
 • Молодіжні організації;
 • Спорт;
 • Здоровий спосіб життя;
 • Закордонна освіта;
 • Міграція;
 • Запобігання злочинності;
 • Працевлаштування;
 • Міжнародні події.

КОМУНІКАЦІЯ

 • Завдання для 5, 6, 7, 8, 9, 10 класів, а також:
 • Щоденна рутина;
 • Зустріч друзів;
 • Прохання про допомогу;
 • Візит лікаря;
 • Висловлення почуттів, емоцій;
 • В музеї;
 • Виклик таксі;
 • Відвідини родичів, знайомих.
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"