wiosna ukrainski ua


Center of School Education

4 клас

  • Текст.
  • Речення, члени речення.
  • Алфавіт.
  • Значення слів.
  • Іменник: рід, число, відмінки.
  • Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми.
  • Словосполучення: прикметники з іменниками.

5 клас

  • Будова слова.
  • Вживання знака м'якшення.
  • Вживання апострофа.
  • Словосполучення.
  • Головне і залежне слово у словосполученні.
  • Речення: граматична основа.
  • Види речень за метою висловлювання.
  • Другорядні члени речення.

6 клас

  • Групи слів за походженням.
  • Групи слів за вживанням.
  • Фразеологізми.
  • Будова слова.
  • Словотвір.
  • Іменник як частина мови.
  • Ступені порівняння прикметників.
  • Групи прикметників за значенням.
  • Правопис прикметників.

7 клас

  • Правопис та морфологічні ознаки іменників.
  • Прикметник як частина мови.
  • Займенник.
  • Види дієслова.
  • Дієвідмінювання дієслів.
  • Творення дієслів.
  • Дієприкметник.
  • Дієприслівник.

8 клас

  • Лексикологія.
  • Фразеологізми.
  • Словосполучення.
  • Односкладні і двоскладні речення.
  • Головні і другорядні члени речення.
  • Повні і неповні речення.
  • Однорідні члени речення.
  • Звертання, вставні слова.
  • Відокремлені члении речення.

9 клас

  • Розділові знаки в простому реченні.
  • Граматична основа речення.
  • Другорядні члени речення.
  • Розділові знаки у складносурядному реченні.
  • Складнопідрядне речення: будова, засоби зв'язку, види.
  • Безсполучникове речення.
  • Складне речення з різними видами зв'язку.

10 клас

  • Чергування голосних і приголосних звуків.
  • Співвідношення букв і звуків.
  • Наголос, склад.
  • Лексичні норми.
  • Фразеологізми.
  • Просторічні слова.
  • Діалектизми.
  • Активна і пасивна лексика.
  • Синоніми, антоніми.
  • Омоніми, пароніми.

11 клас

  • Звуковий склад мови.
  • Чергування звуків.
  • Лексичний склад мови.
  • Фразеологізми.
  • Частини мови.
  • Члени речення.
  • Прості і складні речення.
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"