wiosna fizyka ua


Center of School Education

7 клас

ПОВТОРЕННЯ

МЕХАНІЧНИЙ РУХ.

 • Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху. Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.
 • Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Швидкість матеріальної точки під час руху по колу.
 • Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ: 5 навчальних тижнів, 10 годин.

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА.

 • Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла. Густина речовини.
 • Взаємодія тіл. Сила. Результат дії сили: зміна швидкості або деформація тіла. Види деформації. Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри. Динамометр. Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.
 • Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.

8 клас

ПОВТОРЕННЯ

 • Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення. Розрахунок кількості теплоти при плавленні/твердненні тіл. Рідкі кристали та їх використання. Полімери. Наноматеріали.
 • Пароутворення і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації. Кипіння. Температура кипіння.
 • Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу.
 • Згоряння палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння палива.
 • Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.
 • Холодильні машини. Кондиціонер. Теплові насоси.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ: 5 навчальних тижнів, 10 годин.

ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ.

 • Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду.
 • Електричне поле. Силова характеристика електричного поля.
 • Електричний струм. Дії електричного струму. Провідники, напівпровідники, діелектрики. Струм у металах. Джерела електричного струму.
 • Електричне коло та його основні елементи. Сила струму. Амперметр. Електрична напруга. Вольтметр.

9 клас

ПОВТОРЕННЯ

СВІТЛОВІ ЯВИЩА.

 • Світлові явища. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла. Закон прямолінійного поширення світла.
 • Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.
 • Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори.
 • Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи.
 • Найпростіші оптичні прилади. Окуляри. Об’єктиви. Зорова труба. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція.

МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ.

 • Виникнення і поширення механічних хвиль. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки.
 • Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.
 • Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ: 5 навчальних тижнів, 12,5 годин.

ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ.

 • Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи. Використання ізотопів.
 • Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості. Активність радіоактивної речовини. Період напіврозпаду радіоактивного нукліда.
 • Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Поглинута та експозиційна дози. Потужність радіоактивного випромінювання. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання.
 • Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерний реактор. Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір.

10 клас

ПОВТОРЕННЯ

ДИНАМІКА.

 • Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.
 • Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.
 • Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага і невагомість.
 • Рух тіла під дією кількох сил. Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.
 • Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.
 • Механічна робота та потужність. Механічна енергія.
 • Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії
 • Основні положення спеціальної теорії відносності.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ: 5 навчальних тижнів, 10 годин.

ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕРДИХ ТІЛ.

 • Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування.
 • Маса й розміри атомів і молекул. Кількість речовини.
 • Властивості газів. Ідеальний газ. Газові закони. Тиск газу.
 • Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси.

11 клас

ПОВТОРЕННЯ

 • Робота та потужність електричного струму. Безпека під час роботи з елек-тричними пристроями.
 • Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання.
 • Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова про-відності напівпровідників. Напівпровідниковий діод.

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ.

 • Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Індукція магнітного поля.
 • Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца.
 • Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля.
 • Змінний струм. Генератор змінного струму. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ: 5 навчальних тижнів, 10 годин.

КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ.

 • Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, пері-од і частота коливань. Вимушені коливання. Резонанс.
 • Математичний маятник. Період коливань математичного та маятника.
 • Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Звук.
 • Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливаль-ному контурі. Частота власних коливань контуру.
 • Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Шкала електромагнітних хвиль.
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"