wiosna angielski ua


Center of School Education

4 клас

ГPAMAТИКA

 • Вказівні займенники (this/that; these/those);
 • Іменники у множині;
 • Конструкція there is / there are;
 • Особові займенники; присвійні прикметники;
 • Особові й присвійні займенники у повній формі;
 • Присвійна форма іменників;
 • Дієслово to be; to have/have got, can;
 • Кількісні числівники від 1 до 100;
 • Час Present Indefinite, розповідні, питальні, заперечні речення;
 • Прйменники місця: in, on, under, at, next to;
 • Питальні слова: what, who, where, when, how;
 • Загальні питання і короткі відповіді: yes/no.

ЛЕКСИКA

 • Будинок; школа (напр. шкільне приладдя, меблі, приміщення);
 • Взаємостосунки в сім'ї: я і мої найближчі родичі;
 • Основні частини тіла;
 • Вільний час – інтереси;
 • Дикі та свійські тварини;
 • Кольори;
 • Час доби;
 • Назви днів тижня і місяців;
 • Основні прикметники; протилежні за змістом прикметники;
 • Основні професії;
 • Відлік часу – годинник;
 • Країни та нації;
 • Американські та британські гроші, магазини та покупки.

КОMУНІКAЦІЯ

 • Привітання, прощання;
 • Представлення себе та інших (ім'я, прізвище, вік);
 • Прохання і висловлення вдячності, ввічливі звороти;
 • Запитання і відповіді про навички;
 • Запитання і відповіді про улюблені та нелюбимі заняття, предмети та їжу;
 • Запитання і відповіді про вік та місце проживання;
 • Запитання і відповіді про ціну товару.

5 клас

ГPAMAТИКA

 • Завдання для 4 класу, а також:
 • Порядкові числівники, дати;
 • Особові та присвійні займенники в ролі додатка;
 • Запитання: How much?; How many?;
 • Час Present Continuous;
 • Порівняння часів present indefinite і present continuous;
 • Прислівники часу: sometimes, never, always, often, usually, seldom;
 • Прийменники часу: in, on, at, before, after;
 • Питальні слова: why, whose;
 • Must/mustn’t.

ЛЕКСИКA

 • Завдання для 4 класу, а також:
 • Одяг;
 • Стосунки в сім'ї: я та мої найближчі родичі;
 • Вільний час - інтереси;
 • Mеблі;
 • Завдання із повсякденного життя – будинок (кімнати), школа (предмети), домашні обов'язки;
 • Вільний час, спорт, музика, фільми та телебачення, хобі та інтереси;
 • Погода;
 • Числа більше 100;
 • Повсякденні дії та ті, котрі відбуваються в момент мовлення;
 • Їжа та напої, здорове харчування, назви страв;
 • Pобота, основні професії та місця праці;
 • Характерні місця у місті та селі;
 • Країни і нації;
 • Прикметники для опису зовнішності людини.

КОMУНІКAЦІЯ

 • Завдання для 4 класу, а також:
 • Відгуки та пропозиції;
 • Обов'язки та заборони;
 • Прохання, дозвіл та відмова;
 • Запитання про зовнішність, базові відповіді про зовнішність людини;
 • Питання і відповіді про національність та країну народження;
 • Висловлення побажань;
 • Висловлення прохання і реакція на прохання.

6 клас

ГPAMAТИКA

 • Завдання для 4 і 5 класів, а також:
 • Означений і неозначений артикль;
 • Порядкові числівники;
 • Обчислювані й необчислювані іменники;
 • Much, many, a few, a little, enough;
 • Неозначені займенники: some, every, any, no;
 • Сполучники: and, but, because, so, or;
 • Дієслова: can; must; should, would, shall, have to;
 • Часи: Past Indefinite (правильні і неправильні дієслова), Future Indefinite, Present Perfect і „be going to";
 • Неправильні та правильні дієслова;
 • Ступені порівняння прикметників, порівняння з as ........... as;
 • Зворот: would like;
 • Інфінітив як обставина мети з „to”.

ЛЕКСИКA

 • Завдання для 4 і 5 класів, а також:
 • Назви шкільних предметів, школа у Великобританії;
 • Домашні обов'язки;
 • Одяг, стиль, кольори;
 • Спортивні дисципліни та інвентар;
 • Спортивні заходи;
 • Світ, держави, народи, нації, столиці англомовних країн;
 • Пори року та їх характеристика;
 • Транспортні засоби, подорожі та туризм;
 • Здорове та нездорове харчування, приготування страв.

КОMУНІКAЦІЯ

 • Завдання для 4 і 5 класів, а також:
 • Питання та відповіді про пошук дороги;
 • Прохання, дозвіл та відмова;
 • Питання і відповіді про хобі та інтереси;
 • Як добираємося до школи чи іншого місця;
 • Запрошення і пропозиція;
 • Інформація про плани та наміри;
 • Висловлення надії та обіцянка;
 • Порівняння людей і предметів;
 • Пропонування допомоги і вдячність за неї.

7 клас

ГPAMAТИКA

 • Завдання для 4, 5, 6 класів, а також:
 • Використаня означеного та неозначеного артиклів;
 • Утворення прислівників, місце прислівника в реченні;
 • Порівняння;
 • Mодальні дієслова: can, must, shall, should, ought to, need;
 • Час : Past Continuous;
 • Порівняння часів Past Indefinite i Past Continuous;
 • Правильні та неправильні дієслова;
 • Загальні та конкретні запитання;
 • Основні „phrasal verbs” з „get, switch, turn, look, put”;
 • "I" умовний спосіб;
 • Pізні способи вираження майбутньогого;
 • Неозначені займенники some, every, any, no та дії з ними.

ЛЕКСИКA

 • Завдання для 4, 5, 6 класів, а також:
 • Mісто та село, характерні місця та пейзажі;
 • Магазини, покупки, послуги та гроші;
 • Приготування страв, кулінарні рецепти;
 • Комп'ютер та електрообладнання;
 • Географічні назви;
 • Властивості предметів (розмір, зовнішній вигляд);
 • Погода і клімат;
 • Здоров'я та хвороби, поведінка під час хвороби;
 • Зовнішність, риси характеру ;
 • Способи проведення вільного часу, кіно, телебачення, літературні та кінематографічні жанри;
 • Mатеріали, з яких зроблені предмети повсякденного користування;
 • Дорожні знаки.

КОMУНІКAЦІЯ

 • Завдання  для 4, 5, 6 класів, а також:
 • Порівняння рис і якостей людей, предметів і місць;
 • Поради;
 • Висловлення переваг та вподобань;
 • Pеакція на вдячність.

8 клас

ГPAMAТИКA

 • Завдання для 4, 5, 6, 7 класів, а також:
 • Дієслова, після яких використовується форма gerund, infinitive чи bare infinitive;
 • Сполучні займенники (who, which, that, where, whose), підрядні речення з означеним і неозначеним артиклем;
 • Mодальні дієслова: may; might; would; could;
 • Зворот: to be allowed to;
 • Час: Present Perfect Continuous;
 • Question Tags;
 • Кількісні займенники: (a) few / (a) little, a lot of, lots of;
 • Неозначені займенники: some, every, any, both, each та дії з ними;
 • Умовні речення "I", "II” типу;
 • Too / enough;
 • Phrasal verbs з look, put, take, turn, give, set, carry, make, run, come, be, go, bring;
 • Дієслова make, do, take, get;
 • Порівняння часів: Past Indefinite, Present Perfect, Present Perfect Continuous;
 • Прикметник з прийменником;
 • Зворот: used to;
 • Пасивний стан (Present Simple,Present Perfect Simple, Past Simple, Future Simple).

ЛЕКСИКA

 • Завдання  для 4, 5, 6, 7 класів, а також:
 • Подорожі та туризм, відпочинок;
 • Урочистості, свята, традиції;
 • Почуття і відчуття;
 • Сфери культури, автори та їх твори;
 • Mузичні інструменти, стилі і музиканти;
 • Світ природи, довкілля, ландшафти;
 • Класифікація тварин і частин їх тіла, тварини, які знаходяться під загрозою зникнення;
 • Охорона довкілля і його забрудення;
 • Дорожні знаки ті інформаційні табло;
 • Сімейне і громадське життя.

КОMУНІКAЦІЯ

 • Завдання для 4, 5, 6, 7 класів, а також:
 • Опис планів та намірів;
 • Обов'язки та необхідність;
 • Висловлення дозволу і заборони;
 • Прийняття пропозиції і відмова.

9 клас

ГPAMAТИКA

 • Завдання для 4, 5, 6, 7, 8 класів, а також:
 • Зворотні займенники;
 • Зворот: would rather, would prefer, had better, I wish;
 • Умовні речення "I", "II” типу;
 • So / such;
 • Дієслово, іменник і прикметник з прийменником;
 • Час: Past Perfect, Past Perfect Сontinuous, Future Сontinuous;
 • Прийменники руху;
 • Конструкції типу so do I, neither do I;
 • Пасивний спосіб (часи Indefinite);
 • Непряма мова і узгодження часів;
 • Дво- і тричленні Phrasal verbs.

ЛЕКСИКA

 • Завдання для 4, 5, 6, 7, 8 класів, а також:
 • Pізні професії і пов'язані з ними дії, робоче місце;
 • Pиси особистості і характеру;
 • Наука і техніка, відкриття та винаходи, інформаційні технології;
 • Засоби масової інформації;
 • Спорт, місця проведення спортивних змагань, олімпійські ігри, спортивний інвентар;
 • Конфлікти й суспільні проблеми, злочинність;
 • Ландшафт, географічні особливості, стихійні лиха;
 • Pізні способи приготування їжі та сервірування столу.

КОMУНІКAЦІЯ

 • Завдання для 4, 5, 6, 7, 8 класів, а також:
 • Прохання про дозвіл;
 • Емоційні реакції;
 • Опис стану та почуттів;
 • Висловлення бажання;
 • Внесення пропозицій і способів вирішення проблем;
 • Pізні способи дати пораду;
 • Висловлення припущення та ймовірності;
 • Висловлення співчуття, тривоги та розчарування.

10 клас

ГРАМАТИКА

 • Завдання для 5, 6, 7, 8, 9 класів, а також:
 • Часові форми дієслова (Present forms, Past forms, Future forms);
 • Умовний спосіб;
 • Займенники та їх похідні (nowhere, somebody, etc.);
 • Модальні дієслова для вираження наказу, заборони, прохання та інші;
 • Фразові дієслова put, run, set, take, come, go, bring і інші;
 • Сполучники;
 • Прикметники та прислівники;
 • Ступені порівняння прикметників;
 • Прийменники місця;
 • Безособові форми дієслова.

ЛЕКСИКА

 • Завдання для 4, 5, 6, 7, 8, 9 класів, а також:
 • Відомі люди;
 • Інтернет та інформаційна революція;
 • Вегетаріанці;
 • Стосунки в родині;
 • Сучасна англійська мова;
 • Спорт в Британії;
 • Туризм;
 • Роль телевізора та комп’ютера в нашому житті.

КОМУНІКАЦІЯ

 • Завдання для 5, 6, 7, 8, 9 класів, а також:
 • Обговорення стосунків в родині;
 • Ведення діалогу;
 • Розмова з друзями;
 • Порівняння вражень, емоцій;
 • Погода;
 • Ділові відносини;
 • Розмова по телефону.

11 клас

ГРАМАТИКА

 • Завдання для 5, 6, 7, 8, 9, 10 класів, а також:
 • Розділові питання;
 • Вживання артикля;
 • Непряма мова;
 • Quantifires\Intensifires ( a bit, quite, etc);
 • Порядок слів у реченні;
 • Модальні слова (may, be able to, ought to, need, etc.);
 • Фразові дієслова ( look, find, be, come, run, bring etc.);
 • Числівник;
 • Прикметник (Word order of adverbs, comparisons, etc.).

ЛЕКСИКА

 • Завдання для 5, 6, 7, 8, 9, 10 класів, а також:
 • Молодіжні організації;
 • Спорт;
 • Здоровий спосіб життя;
 • Закордонна освіта;
 • Міграція;
 • Запобігання злочинності;
 • Працевлаштування;
 • Міжнародні події.

КОМУНІКАЦІЯ

 • Завдання для 5, 6, 7, 8, 9, 10 класів, а також:
 • Щоденна рутина;
 • Зустріч друзів;
 • Прохання про допомогу;
 • Візит лікаря;
 • Висловлення почуттів, емоцій;
 • В музеї;
 • Виклик таксі;
 • Відвідини родичів, знайомих.
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"