jesien fizyka ua


Center of School Education

7 клас

НОВИЙ МАТЕРІАЛ: 6 навчальних тижнів, 12 годин.

ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ.

 • Фізика як фундаментальна наука про природу. Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях. Зв’язок фізики з іншими науками.
 • Речовина і поле. Початкові відомості про будову речовини. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Молекули. Атоми. Початкові відомості про будову атома. Електрони. Йони.
 • Фізичні тіла і фізичні явища. Властивості тіл.
 • Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Похибки й оцінювання точності вимірювань. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.
 • Історичний характер фізичного знання. Видатні вчені-фізики. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики.

8 клас

ПОВТОРЕННЯ

МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ.

 • Механічна робота. Потужність. Механічна енергія та її види. Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування.
 • Машини й механізми. Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля. Коефіцієнт корисної дії механізмів. «Золоте правило» механіки.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ: 6 навчальних тижнів, 12 годин.

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА.

 • Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Шкала Цельсія. Абсолютна шкала температур. Теплова рівновага.
 • Залежність розмірів фізичних тіл від температури.
 • Агрегатні стани речовини. Фізичні властивостей твердих тіл, рідин і газів.
 • Внутрішня енергія. Два способи змінення внутрішньої енергії тіла. Види теплообміну. Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла.

9 клас

ПОВТОРЕННЯ

 • Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу. Резистори. Реостати. Закон Ома для ділянки кола.
 • Послідовне й паралельне з’єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл.
 • Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца.
 • Електронагрівальні прилади. Лічильник електричної енергії. Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу. Електричний струм у газах. Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини. Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями. Вплив електричного струму на людський організм.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ: 6 навчальних тижнів, 15 годин.

МАГНІТНІ ЯВИЩА.

 • Магнітні явища. Постійні магніти, взаємодія магнітів. Магнітне поле. Магнітне поле Землі. Дослід Ерстеда. Індукція магнітного поля. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера.
 • Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти. Дія магнітного поля на провідник із струмом.
 • Сила Ампера. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади.
 • Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм. Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії.

10 клас

ПОВТОРЕННЯ

ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ.

 • Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи. Використання ізотопів.
 • Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості. Активність радіоактивної речовини. Період напіврозпаду радіоактивного нукліда.
 • Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Поглинута та експозиційна дози. Потужність радіоактивного випромінювання. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання.
 • Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерний реактор. Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ: 6 навчальних тижнів, 12 годин.

ВСТУП

 • Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Світоглядний потенціал природничих наук.

КІНЕМАТИКА.

 • Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна точка.
 • Система відліку. Відносність механічного руху. Траєкторія руху.
 • Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення.
 • Швидкість руху. Закон додавання швидкостей.
 • Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла та пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки руху.
 • Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.
 • Рівномірний рух тіла по колу. Період обертання та обертова частота. Кутова швидкість.

11 клас

ПОВТОРЕННЯ

 • Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена пара. Вологість повіт-ря. Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. Будова та властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла.

ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ.

 • Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла.
 • Перший закон термодинаміки. Робота термодинамічного процесу. Теплові машини. Холодильна машина.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ: 6 навчальних тижнів, 12 годин.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ ТА СТРУМ.

 • Електричне поле. Напруженість електричного поля. Речовина в електрич-ному полі. Потенціал електричного поля.
 • Електроємність. Використання конденсаторів у техніці. Енергія електрич-ного поля.
 • Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"