jesien geografia ua


Center of School Education

6 клас

Загальна географія

Вступ.

 • Географія – наука про природу Землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства в межах всієї планети. Значення географічних знань та умінь для життєдіяльності людини. Основні друковані та електронні джерела географічної інформації, їх значення. Що вивчає загальна географія в школі. Джерела географічних знань, методи географічних досліджень. Особливості організації власних географічних спостережень.

Розділ І. Розвиток географічних знань про Землю.

Тема 1. Стародавня епоха пізнання Землі.

 • Як люди уявляли Землю в давнину. Поява географічної літератури і карт. Спеціальне навчання географії. Карта світу Птоломея. Плавання вікінгів. Подорожі Марко Поло та Ібн Батути. Розвиток країнознавства і картографії. Глобус Бехгайма. Перші географічні відомості про українські землі.

Тема 2. Епоха Великих географічних відкриттів.

 • Подорожі португальців, їх роль у відкритті нових земель (Генріх Мореплавець. Бартоломеу Діаш). Відкриття Америки X. Колумбом. Перша кругосвітня подорож Ф. Магеллана. Походи піратів, їх негативні наслідки та географічне значення. Відкриття південного материка. Походи землепрохідців.

Тема 3. Географія Нового часу.

 • Кругосвітні експедиції (Дж. Кук, І. Крузенштерн і Ю. Лисянський). Діяльність географічних товариств у різних країнах світу.

Тема 4. Сучасні географічні дослідження.

 • Дослідження Землі у ХХ на початку ХХІ ст. Сучасні туристичні подорожі як засіб відкриття Землі кожною людиною.

Розділ ІІ. Земля на плані і карті.

Тема 1. Орієнтування на місцевості.

 • Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості. Орієнтування в часі й просторі. Способи виживання в критичних ситуаціях. Компас. Поняття про азимут.

Тема 2. Способи зображення землі.

 • Особливості та відмінності зображення земної поверхніна глобусі, космічних знімках, картах, аерознімках, планах. Масштаб та його види.

Тема 3. План, його основні ознаки.

 • Умовні знаки плану. Визначення напрямків на плані. Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей та шкалою висот. Складання плану за допомогою умовних топографічних знаків.

Тема 4. Географічні карти.

 • Карти, їх елементи. Легенда карти. Класифікація карт за масштабом, змістом та просторовим охопленням. Географічні атласи. Практичне значення карт.

7 клас

Географія материків та океанів.

Вступ.

 • Предмет вивчення “Географії материків і океанів”. Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії. Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу. Джерела географічної інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням.

Розділ І. Закономірності формування природи материків та океанів.

Тема 1. Форма і рухи Землі.

 • Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Розміри планети, їх вплив на величину географічної оболонки та просторові масштаби процесів, що відбуваються в ній. Рухи Землі, їх наслідки: добова і річна ритміка в географічній оболонці, час.

Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки.

 • Походження материків та океанічних западин унаслідок руху літосферних плит. Геологічні ери та епохи горотворення.
 • Тектонічні структури: платформи та області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах.
 • Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів.
 • Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас. Кліматичні пояси і типи клімату Землі. Закономірності розподілу атмосферних опадів.
 • Водні маси, їх властивості. Океанічні течії.
 • Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і висотна (вертикальна) поясність.

Тема 1. Африка.

 • Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.
 • Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини. Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу. Використання водних ресурсів. Природні зони, закономірності їх розміщення.

8 клас

Фізична географія України

Вступ.

 • Фізична географія України, предмет і методи досліджень. Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації. Географічні відомості про територію України в минулому. Дослідження Геродота, Г. Боплана, С. Рудницького. Сучасні географічні дослідження.

Розділ І. Географічна карта та робота з нею.

Тема 1. Географічна карта. Зображення України в картографічних творах.

 • Навчальні карти й атласи. Національний атлас України, електронні карти. Картографічні інтернет-джерела. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи.
 • Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах. Класифікація карт. Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах.

Тема 2. Топографічні карти.

 • Зображення України в картографічних творах. Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах. Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах. Класифікація карт. Навчальні карти й атласи. Національний атлас України, електронні карти. Картографічні інтернет-джерела. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи. Читання та практичне використання топографічних карт. Плани міст, схеми руху транспорту.

Розділ ІІ. Географічний простір України.

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу.

 • Політична карта світу, її елементи. Географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, політико-географічне). Державна територія України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи.

Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України.

 • Територіальні зміни кордонів України з ХХ ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях.

Тема 3. Україна на карті годинних поясів.

 • Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Місцевий час. Поясний час. Літній час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в Україні. Карта годинних поясів Землі. Розв’язування задач на визначення часу.

9 клас

«Україна і світове господарство»

Вступ.

 • Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Економічна географія в системі географічних наук. Значення знань з економічної географії.

Розділ І. Національна економіка та світове господарство.

Тема 1. Національна економіка.

 • Національна економіка.(Національне господарство). Поняття «економічний розвиток» та його показники: валовий внутрішній продукт (ВВП), структура ВВП, індекс людського розвитку (ІЛР). Секторальна модель економіки країни. Форми суспільної організації виробництва. Форми просторової організації національної економіки. Чинники розміщення виробництва.

Тема 2. Світове господарство. Світове господарство (світова економіка), світовий ринок.

 • Поняття «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці».
 • Типи економічних систем. Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній. Багаторівневість світового господарства, його просторова структура за концепцією «Центр – периферія». Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Глобалізація та регіональна економічна інтеграція. Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив на функціонування міжнародної економіки. Міжнародні економічні організації.

Розділ ІІ. Первинний сектор господарства

Тема 1. Сільське господарство.

 • Сільське господарство, його значення в сучасному світі. Аграрні суспільства в сучасному світі. Аграрні відносини. Складники сільського господарства. Роль природних чинників (земельних та агрокліматичних ресурсів) у розвитку й розміщенні аграрного виробництва. Землезабезпеченість. Сільське господарство світу. Рослинництво світу.

10 клас

Соціально-економічна географія світу

Вступ.

 • Що вивчає курс «Географія: регіони і країни». Регіони світу (за класифікацією ООН). Глобалізація як провідна тенденція розвитку сучасного світу. Пізнавальна та конструктивна роль країнознавства у сучасному світі. Джерела знань про регіони та країни світу. Сучасна політична карта світу та окремих регіонів. Головні об’єкти політичної карти. Поняття «регіон світу», «територія», «акваторія», «держава», «країна», «залежна територія».

Розділ I. ЄВРОПА.

Тема 1.Загальна характеристика Європи.

 • Особливості економіко-географічного положення Європи. Склад регіону. Сучасна політична карта Європи. Форми державного правління і територіального устрою країн Європи. Прояви сепаратизму. Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку. Інтеграційні процеси. Міжнародні організації в Європі: Європейський Союз, Рада Європи. Країни Шенгенської зони. Роль НATO у загальноєвропейській системі безпеки.
 • Субрегіони Європи (Західна Європа, Північна Європа, Південна Європа, Східна Європа). Країни Європи (Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Австрія, Швейцарія, Іспанія, Португалія, Польща, Білорусь, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія, Ісландія, Бельгія, Нідерланди, Ірландія, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Болгарія, Словенія, Хорватія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Чорногорія, Литва, Латвія, Естонія, Греція, Мальта, Кіпр, Росія).
 • Чинники міжнародної спеціалізації економічно розвинених країн і країн з перехідною економікою.
 • Особливості спеціалізації сільського господарства та розміщення основних осередків переробної промисловості в Європі.
 • Причини вузької спеціалізації промислового виробництва економічно розвинених невеликих країн Європи; особливості економіки країн Європи, зумовлені регіональною інтеграцією.
 • Природні умови і ресурси регіону. Населення Європи: демографічні процеси, природний та механічний рух. Демографічна політика. Структура населення регіону. Українська діаспора у країнах Європи. Урбанізація, субурбанізація, рурбанізація, джентрифікація. Світові міста в Європі, міські агломерації, мегаполіси. Світові міста в Європі (Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Франкфурт-на-Майні, Цюріх, Женева, Відень, Мілан).
 • Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість: основні райони видобування палива, рудної та нерудної сировини. Основні райони видобування мінеральних ресурсів (Верхня Сілезія, Північне море, Скандинавія), Сільське господарство. Лісове господарство. лісозаготівлі, рекреації.
 • Вторинний сектор економіки. Переробна промисловість. Основні регіони промисловості. Реіндустріалізація. «Центральна вісь» розвитку Європи, найбільші промислові регіони (Рур у Німеччині, Великий Лондон у Великій Британії, Іль-де-Франс у Франції, Верхньосілезький у Польщі, Придніпров’я в Україні; Центральна Росія, Урал в Росії); Лотаринзький мегаполіс.
 • Третинний сектор економіки. Сфера послуг. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли. Зв’язки України з країнами Європи.
 • Найбільші морські порти (Роттердам, Антверпен, Лондон, Гамбург, Генуя, Марсель, Гавр, Барселона).
 • Аеропорти-хаби (Хітроу, Руассі-Шарль-де-Голль, Франкфурт-на-Майні).
 • Найбільші фінансові центри Європи (Лондон, Париж, Цюріх, Амстердам, Франкфурт-на-Майні).
 • Позитивні та негативні насліди глобалізації в економіці та культурі країн Європи. Причини нерівномірності економічного розвитку країн і субрегіонів Європи. Роль ЄС та НATO в регіоні. Вплив ТНК на економіку регіону. Позитивні риси та ризики вступу України до ЄС.

Тема: Країни Європи.

 • Німеччина.
  Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці (МГПП). Система розселення і роль федеральних земель в її розвитку. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складники третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості аграрного сектору. Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Німеччиною.

11 клас

Вступ.

 • Географія як система наук. Об’єкт дослідження географії. Поняття «геосистема». Рівні геосистем. Пізнавальна та конструктивна роль географії.

Розділ І. Топографія та картографія.

Тема 1. Топографія.

 • Топографічна карта: проекція, розграфлення. Географічні і прямокутні координати. Прямокутна (кілометрова) сітка. Основні умовні позначення топографічних карт для зображення об’єктів місцевості та рельєфу. Вимірювання на топографічній карті за масштабом і кілометровою сіткою. Використання азимутів. Плани населених пунктів. Практичне використання топографічних карт, планів.

Тема 2. Картографія.

 • Сучасні картографічні твори. Математична основа карт. Способи картографічного зображення об’єктів і явищ на загальногеографічних та тематичних картах. Сутність генералізації. Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела. Навігаційні карти. Географічні інформаційні системи (ГІС), дистанційне зондування Землі, сфери їх практичного застосування. Визначення оптимального маршруту руху між визначними об’єктами свого району за допомогою навігаційної карти своєї області.
 • Сфери використання даних дистанційного зондування Землі.

Розділ ІІ. Загальні закономірності географічної оболонки Землі.

Тема: Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети Геоїд.

 • Показники руху Землі навколо своєї осі. Добова ритміка в географічній оболонці. Основні види часу. Визначення місцевого та поясного часу, перехід від місцевого часу до поясного. Пояси освітленості на Землі. Сила Коріоліса. Змінюваність висоти Сонця над горизонтом та тривалості світлового дня. Орбітальний рух Землі: основні характеристики, географічні наслідки. Причини зміни пір року. Зміна пір року у Північній та Південній півкулях.

Тема 2. Географічна оболонка Землі.

 • Склад, межі та будова географічної оболонки.
 • Закономірності географічної оболонки. Сучасний етап розвитку географічної оболонки. Антропосфера.
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"