jesien chemia ua


Center of School Education

7 клас

 • Хімія — природнича наука. Хімія в навколишньому світі.
 • Короткі відомості з історії хімії.
 • Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Основне обладнання кабінету хімії та лабораторний посуд.
 • Початкові хімічні поняття: Речовини. Чисті речовини й суміші. Атоми, молекули, хімічні елементи, їхні назви й символи. Початкові уявлення про періодичну систему хімічних елементів Д.&nbspІ.&nbspМенделєєва. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів.

8 клас

 • Найважливіші поняття хімії: атом, речовина, хімічна формула, валентність, масова частка.
 • Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Основне обладнання хімічної лабораторії та операції з речовинами, правила техніки безпеки.
 • Багатоманітність речовин. Метали й неметали. Прості та складні речовини.
 • Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні рівняння.
 • Оксиген. Кисень. Склад його молекули, фізичні властивості. Одержання кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатори.
 • Вода, склад и молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — розчинник. Розчини.
 • Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени. Періодичний закон Д.&nbspІ.&nbspМенделєєва. Структура періодичної системи хімічних елементів. Значення періодичного закону.
 • Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число. Сучасне формулювання періодичного закону.
 • Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20. Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20. Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Поняття про радіус атома.

9 клас

 • Основні класи неорганічних сполук. Хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей.
 • Хімічний зв'язок і будова речовин.
 • Значення розчинів у природі та житті людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини. Розчин і його компоненти. Поняття про кристалогідрати. Розчини насичені і ненасичені, концентровані і розбавлені.
 • Роль води як розчинника в живій природі. Будова молекули води. Вода як полярний розчинник. Розчинність, її залежність від різних чинників.
 • Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів з певною масовою часткою розчиненої речовини.
 • Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.
 • Розчини кислот, лугів, солей у воді. Електроліти і неелектроліти.
 • Дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах. Сильні і слабкі електроліти.
 • Реакції обміну між розчинами електролітів. Іонні рівняння.

10 клас

 • Загальні поняття та закони хімії: атом, молекула, хімічні елементи, хімічні властивості неорганічних речовин
 • Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Поняття про явище ізомерії та ізомери.
 • Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.
 • Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.
 • Класифікація органічних сполук.
 • Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів. Хімічні властивості алканів. Методи одержання алканів, етену, етину, бензену.

11 клас

 • Метали та неметали: будова речовин, властивості, застосування. Сполуки металічних та неметалічних елементів.
 • Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О.&nbspМ.&nbspБутлерова.
 • Явище ізомерії. Структурна ізомерія. Хімічна будова. Поняття про номенклатуру вуглеводнів.
 • Багатоманітність органічних речовин.
 • Вуглеводні. Насичені, ненасичені та ароматичні вуглеводні: їхній склад, будова, фізичні та хімічні властивості.
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"