wiosna fizyka ua

Контакти


ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"
вул. Торфяна, буд. 7А,
м. Львів, 79019
Код ЄДРПОУ 38172534
р/р 26006365747
АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ
МФО 380805

тел: (050) 379-74-75 (МТС)
тел: (067) 673-40-96 (Київстар)
тел: (032) 297-04-58 (багатоканальний)
факс:(032) 297-04-59

e-mail: olimpus@olimpus.ua

Графік роботи: понеділок - пятниця
з 8:00 до 17:00

Підписка


Щоб отримувати від нас останню інформацію, запишіть свій e-mail:


7 клас

ПОВТОРЕННЯ

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ.

 • Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху. Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.
 • Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Швидкість матеріальної точки під час руху по колу.
 • Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ: 5 навчальних тижнів, 10 годин.

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА.

 • Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла. Густина речовини.
 • Взаємодія тіл. Сила. Результат дії сили: зміна швидкості або деформація тіла. Види деформації. Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри. Динамометр. Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.
 • Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.

8 клас

ПОВТОРЕННЯ

 • Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення. Розрахунок кількості теплоти при плавленні/твердненні тіл. Рідкі кристали та їх використання. Полімери. Наноматеріали.
 • Пароутворення і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації. Кипіння. Температура кипіння.
 • Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу.
 • Згоряння палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння палива.
 • Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.
 • Холодильні машини. Кондиціонер. Теплові насоси.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ: 5 навчальних тижнів, 10 годин.

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ.

 • Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду.
 • Електричне поле. Силова характеристика електричного поля.
 • Електричний струм. Дії електричного струму. Провідники, напівпровідники, діелектрики. Струм у металах. Джерела електричного струму.
 • Електричне коло та його основні елементи. Сила струму. Амперметр. Електрична напруга. Вольтметр.

9 клас

ПОВТОРЕННЯ

Розділ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА.

 • Світлові явища. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла. Закон прямолінійного поширення світла.
 • Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.
 • Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори.
 • Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи.
 • Найпростіші оптичні прилади. Окуляри. Об’єктиви. Зорова труба. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція.

Розділ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ.

 • Виникнення і поширення механічних хвиль. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки.
 • Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.
 • Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ: 5 навчальних тижнів, 12,5 годин.

Розділ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ.

 • Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи. Використання ізотопів.
 • Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості. Активність радіоактивної речовини. Період напіврозпаду радіоактивного нукліда.
 • Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Поглинута та експозиційна дози. Потужність радіоактивного випромінювання. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання.
 • Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерний реактор. Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір.

10 клас

ПОВТОРЕННЯ

Розділ 2. ДИНАМІКА.

 • Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.
 • Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.
 • Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага і невагомість.
 • Рух тіла під дією кількох сил. Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.
 • Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.
 • Механічна робота та потужність. Механічна енергія.
 • Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії
 • Основні положення спеціальної теорії відносності.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ: 5 навчальних тижнів, 10 годин.

Розділ 3. ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕРДИХ ТІЛ.

 • Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування.
 • Маса й розміри атомів і молекул. Кількість речовини.
 • Властивості газів. Ідеальний газ. Газові закони. Тиск газу.
 • Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси.

11 клас

ПОВТОРЕННЯ

Розділ 2. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ.

 • Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом.
 • Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца.
 • Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми.
 • Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Індуктивність.
 • Енергія магнітного поля котушки зі струмом.
 • Змінний струм. Генератор змінного струму. Трансформатор.
 • Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ: 5 навчальних тижнів, 10 годин.

Розділ 3. КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ.

 • Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань.
 • Рівняння гармонічних коливань. Вимушені коливання. Резонанс.
 • Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.
 • Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі.
 • Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання.
 • Частота власних коливань контуру. Резонанс.
 • Утворення й поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина й частота електромагнітної хвилі. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот.
 • Електромагнітні хвилі в природі й техніці.

Розділ 4. ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА.

 • Розвиток уявлень про природу світла. Джерела й приймачі світла.
 • Поширення світла в різних середовищах. Поглинання й розсіювання світла. Відбивання й заломлення світла. Закони заломлення світла.