jesien geografia ua

Контакти


ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"
вул. Торфяна, буд. 7А,
м. Львів, 79019
Код ЄДРПОУ 38172534
р/р 26006365747
АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ
МФО 380805

тел: (050) 379-74-75 (МТС)
тел: (067) 673-40-96 (Київстар)
тел: (032) 297-04-58 (багатоканальний)
факс:(032) 297-04-59

e-mail: olimpus@olimpus.ua

Графік роботи: понеділок - пятниця
з 8:00 до 17:00

Підписка


Щоб отримувати від нас останню інформацію, запишіть свій e-mail:


6 клас

Вступ.

 • Географія як наука про Землю, її природу,населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства. Значення географічних знань та умінь для життєдіяльності людини. Основні друковані та електронні джерела географічної інформації, їх значення. Методи географічних досліджень. Особливості організації власних географічних спостережень.

Тема: Уявлення про Землю у давнину.

 • Уявлення про форму Землі. Особливості зображення Землі на картах у давнину. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея.

Тема: Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі.

 • Плавання вікінгів. Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху в Індію. Відкриття Америки Христофором Колумбом. Перше навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана. Відкриття Австралії і Антарктиди

Тема: Сучасні дослідження.

 • Дослідження Землі у ХХ та на початку ХХІ ст.

Розділ ІІ. Земля на плані та карті.

Тема: Орієнтування на місцевості.

 • Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості. Компас. Поняття про азимут.

Тема: Способи зображення Землі.

 • Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, аерофотознімках, космічних знімках, планах, картах. Масштаб та його види. Умовні знаки плану. Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей та шкалою висот. План, його основні ознаки. Визначення напрямків на плані. Читання плану. Географічні карти, їх елементи. Легенда карти. Масштаб карт. Географічні атласи. Практичне значення карт.

7 клас

Вступ.

 • Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії. Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу. Джерела географічної інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням.

Розділ І. Закономірності формування природи материків та океанів.

Тема: Форма і рухи Землі.

 • Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Рухи Землі, їх наслідки.

Тема: Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки.

 • Походження материків та океанічних западин унаслідок руху літосферних плит. Геологічні ери та епохи горотворення. Тектонічні структури: платформи та області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах. Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів. Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас. Кліматичні пояси і типи клімату Землі. Закономірності розподілу атмосферних опадів. Водні маси, їх властивості. Океанічні течії. Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і висотна (вертикальна) поясність.

Розділ ІІ. Материки тропічних широт.

Тема: Африка.

 • Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини. Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу. Використання водних ресурсів. Природні зони, закономірності їх розміщення. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО. Населення. Держави. Зв’язки України з державами Африканського континенту.

8 клас

Вступ.

 • Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації.
 • Географічні відомості про територію України в минулому. Дослідження Геродота, Гійома Боплана, Степана Рудницького, сучасні географічні дослідження.

Розділ І. Географічна карта та робота з нею.

Тема: Географічна карта.

 • Зображення України в картографічних творах. Навчальні карти й атласи. Національний атлас України, електронні карти. Картографічні інтернет-джерела. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи. Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах. Класифікація карт. Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах.

Тема: Топографічні карти.

 • Читання та практичне використання топографічних карт. Топографічні карти, плани міст, схеми руху транспорту. Методи і засоби отримання інформації з топографічних карт; визначення об’єктів, напрямків, відстаней, географічних, прямокутнх координат, висот точок за топографічною картою.

Розділ ІІ. Географічний простір України.

Тема: Україна на політичній карті Європи і світу.

 • Політична карта світу, її елементи. Відмінність між поняттями «країна», «держава», «залежна територія». Географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, політико-географічне). Державна територія України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи. Вплив значення географічного положення України в Європі та світі на економічні та політичні процеси в середині держави.

Тема: Адміністративно-територіальний устрій України.

 • Територіальні зміни кордонів України з ХХ ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях.

Тема: Україна на карті годинних поясів.

 • Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Місцевий час. Поясний час. Літній час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в Україні. Відмінність між поняттями «місцевий час», «поясний час».

9 клас

Вступ.

 • Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Економічна географія в системі географічних наук. Значення знань з економічної географії.

Розділ І. Національна економіка та світове господарство.

Тема: Національна економіка.

 • Національна економіка.(Національне господарство). Поняття «економічний розвиток» та його показники: валовий внутрішній продукт (ВВП), структура ВВП, індекс людського розвитку (ІЛР). Секторальна модель економіки країни. Форми суспільної організації виробництва. Форми просторової організації національної економіки. Чинники розміщення виробництва.

Тема: Світове господарство.

 • Світове господарство (світова економіка), світовий ринок. Поняття «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці».
 • Типи економічних систем. Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній. Багаторівневість світового господарства, його просторова структура за концепцією «Центр – периферія».
 • Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Глобалізація та регіональна економічна інтеграція. Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив на функціонування міжнародної економіки. Міжнародні економічні організації.

10 клас

Вступ.

 • Що вивчає курс «Географія: регіони і країни». Регіони світу (за класифікацією ООН). Глобалізація як провідна тенденція розвитку сучасного світу. Пізнавальна та конструктивна роль країнознавства у сучасному світі. Джерела знань про регіони та країни світу. Сучасна політична карта світу та окремих регіонів. Головні об’єкти політичної карти. Поняття «регіон світу», «територія», «акваторія», «держава», «країна», «залежна територія».

Розділ I. Європа.

Тема: Загальна характеристика Європи.

 • Особливості економіко-географічного положення Європи. Склад регіону. Сучасна політична карта Європи. Форми державного правління і територіального устрою країн Європи. Прояви сепаратизму. Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку. Інтеграційні процеси. Міжнародні організації в Європі: Європейський Союз, Рада Європи. Країни Шенгенської зони. Роль НATO у загальноєвропейській системі безпеки. субрегіони Європи (Західна Європа, Північна Європа, Південна Європа, Східна Європа). Країни Європи (Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Австрія, Швейцарія, Іспанія, Португалія, Польща, Білорусь, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія, Ісландія, Бельгія, Нідерланди, Ірландія, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Болгарія, Словенія, Хорватія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Чорногорія, Литва, Латвія, Естонія, Греція, Мальта, Кіпр, Росія).
 • Чинники міжнародної спеціалізації економічно розвинених країн і країн з перехідною економікою.
 • Особливості спеціалізації сільського господарства та розміщення основних осередків переробної промисловості в Європі.
 • Причини вузької спеціалізації промислового виробництва економічно розвинених невеликих країн Європи; особливості економіки країн Європи, зумовлені регіональною інтеграцією.
 • Природні умови і ресурси регіону. Населення Європи: демографічні процеси, природний та механічний рух. Демографічна політика. Структура населення регіону. Українська діаспора у країнах Європи. Урбанізація, субурбанізація, рурбанізація, джентрифікація. Світові міста в Європі, міські агломерації, мегаполіси. Світові міста в Європі (Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Франкфурт-на-Майні, Цюріх, Женева, Відень, Мілан);
 • Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість: основні райони видобування палива, рудної та нерудної сировини. Основні райони видобування мінеральних ресурсів (Верхня Сілезія, Північне море, Скандинавія), Сільське господарство. Лісове господарство. лісозаготівлі, рекреації.
 • Вторинний сектор економіки. Переробна промисловість. Основні регіони промисловості. Реіндустріалізація. «Центральна вісь» розвитку Європи, найбільші промислові регіони (Рур у Німеччині, Великий Лондон у Великій Британії, Іль-де-Франс у Франції, Верхньосілезький у Польщі, Придніпров’я в Україні; Центральна Росія, Урал в Росії); Лотаринзький мегаполіс;
 • Третинний сектор економіки. Сфера послуг. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли. Зв’язки України з країнами Європи.
 • Найбільші морські порти (Роттердам, Антверпен, Лондон, Гамбург, Генуя, Марсель, Гавр, Барселона);
 • аеропорти-хаби (Хітроу, Руассі-Шарль-де-Голль, Франкфурт-на-Майні);
 • найбільші фінансові центри Європи (Лондон, Париж, Цюріх, Амстердам, Франкфурт-на-Майні).
 • Позитивні та негативні насліди глобалізації в економіці та культурі країн Європи. Причини нерівномірності економічного розвитку країн і субрегіонів Європи. Роль ЄС та НATO в регіоні. Вплив ТНК на економіку регіону. Позитивні риси та ризики вступу України до ЄС.

Тема: Країни Європи.

Німеччина.

 • Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці (МГПП). Система розселення і роль федеральних земель в її розвитку. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складники третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості аграрного сектору. Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Німеччиною.

11 клас

Вступ

 • Географія як система наук. Об’єкт дослідження географії. Поняття «геосистема». Рівні геосистем. Пізнавальна та конструктивна роль географії.

Розділ І. Топографія та картографія.

Тема: Топографія.

 • Топографічна карта: проекція, розграфлення. Географічні і прямокутні координати. Прямокутна (кілометрова) сітка. Основні умовні позначення топографічних карт для зображення об’єктів місцевості та рельєфу. Вимірювання на топографічній карті за масштабом і кілометровою сіткою.
 • Використання азимутів. Плани населених пунктів. Практичне використання топографічних карт, планів. Значення топографічних карт у побуті та господарській діяльності.

Тема: Картографія.

 • Сучасні картографічні твори. Математична основа карт. Способи картографічного зображення об’єктів і явищ на загальногеографічних та тематичних картах. Сутність генералізації. Основні картографічні поняття і терміни, відмінності різних видів масштабу, картографічних проекцій. Види карт за просторовим охопленням, масштабом, змістом.
 • Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела. Навігаційні карти. Географічні інформаційні системи (ГІС), дистанційне зондування Землі, сфери їх практичного застосування. Розміщення на електронному глобусі України, своєї області свого населеного пункту. Приклади використання ГІС.

Тема: Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети.

 • Геоїд. Показники руху Землі навколо своєї осі. Добова ритміка в географічній оболонці. Основні види часу. Визначення місцевого та поясного часу, перехід від місцевого часу до поясного. Пояси освітленості на Землі. Сила Коріоліса. Змінюваність висоти Сонця над горизонтом та тривалості світлового дня. Орбітальний рух Землі: основні характеристики, географічні наслідки. Причини зміни пір року. Зміна пір року у Північній та Південній півкулях.

Тема. Географічна оболонка Землі.

 • Склад, межі та будова географічної оболонки. Закономірності географічної оболонки. Сучасний етап розвитку географічної оболонки. Антропосфера.